U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

 

Beurtelings Parkeren Digitaal

EDITIE 1– VIJFTIENDE JAARGANG – 1 SEPTEMBER 2009

VAN DE REDACTIE

Wat is een school? Het is een plaats waar leraren je wegwijs maken in talen, wiskunde en wetenschap. Maar een school is nog veel meer. Het is de plaats waar je verder mag ontdekken wie je zelf bent, waar je leert rekening houden met de anderen en met jezelf, waar je je aanleg ontdekt en hierop verder bouwt. Je leert er ook beseffen dat je zelf verantwoordelijk bent voor je leven en dat van anderen, dat werken en studeren, samenleven met anderen slechts langzaam groeit en bloeit. Je hebt er recht op waardering, ook al ben je niet de beste leerling van de klas (wat is dat ‘de beste’?). Leerlingen en leraars gaan er samen op weg en delen samen het wel en wee van een schooljaar. We geloven dat allen ongelooflijk belangrijk zijn in Gods ogen en dat we aan mekaar zijn toevertrouwd.

Een nieuw schooljaar biedt zoveel mooie kansen!
Studiemeesters, onderhoudspersoneel en leerkrachten geven dag in dag uit het beste van zichzelf om in woord en daad gestalte te geven aan een warme, hartelijke school. De directie wenst iedereen een deugddoend schooljaar toe !

De allegorie van de kikker …

Er was eens een koers … van kikkers.
Het doel was de top van de zendmast te bereiken.
Vele mensen verzamelden zich om ze te zien en ze toe te juichen.
De koers startte.
De mensen geloofden eigenlijk niet dat de kikkers de top zouden bereiken.
Allerlei opmerkingen waren er te horen, zoals déze:
“Belachelijk !!! Ze geraken er nooit!”
De kikkers raakten een voor een ontmoedigd, behalve enkele die dapper verder klommen… Maar de commentaren gingen verder: “… Echt niet de moeite !!! Ze geraken er nooit! …”
En de kikkers gaven zich een na een gewonnen, behalve eentje dat,
tegen alle opmerkingen in, doorzette …
Uiteindelijk hadden ze allemaal opgegeven, uitgezonderd dat ene kikkertje dat, eenzaam en ten koste van een enorme inspanning, de top bereikte.
De andere kikkers, stomverbaasd, wilden weten hoe ze het had aangepakt.
Eentje benaderde haar om haar te vragen hoe ze er in geslaagd was haar doel te bereiken. En ze ontdekte dat … het kikkertje doof was! …
Luister dus niet naar diegenen die de slechte gewoonte bezitten negatief te zijn …
Want zij stelen de beste hoop uit je hart!
Herinner je de kracht van de woorden die je hoort of leest en
wees ALTIJD POSITIEF ingesteld!

Samengevat:
Wees altijd doof wanneer iemand je zegt dat je je dromen niet kan waarmaken.
Het ga je goed!

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Op het einde van vorig schooljaar kreeg Charlotte Carton (2 LC) er een zusje bij. Lara is tegelijk ook het doopkindje van Charlotte. Het zal een erg gezellige zomervakantie geweest zijn met een baby’tje in huis.

De grote vakantie begon feestelijk voor dhr. Van Grembergen (leerkracht Nederlands, godsdienst en Leefsleutels). Op zaterdag 4 juli stapte hij in het huwelijksbootje met Laurie. Van harte proficiat aan het jonge paar!

Mevr. Vanoverbeke (leerkracht wiskunde en graadcoördinator) koos het midden van de zomer uit om te bevallen. Nore wordt geknuffeld en vertroeteld door de twee grote zusjes. Van harte proficiat aan de fiere ouders!

Wij gedenken de moeder van dhr. Thomas (leerkracht Latijn, geschiedenis en Leefsleutels), de broer van dhr. Meysmans (werkman) en de grootmoeder van Serafina Van Godtsenhoven (3 LA).
We gedenken eveneens dhr. L. Campo, medestichter van het Jan-van-Ruusbroeckollege en grootvader van Cas (2 MD) en Gust (4 LB) Scheerlinck.

DIGITALE POST

Op de site van de school, www.ruusbroec.be, staat heel wat informatie i.v.m. kalender, oudercontacten, rapporten, extra-scolaire activiteiten, inschrijvingen, schoolreglement, enz. te lezen.
Wij willen dit schooljaar nog meer werk maken van digitale berichtgeving en op die manier de papierberg wat inperken. We proberen Beurtelings Parkeren 2, rond 14 september, via e-mail te versturen. Het is dus erg belangrijk om je e-mailadres(sen) op de controlefiche na te kijken. Schrijf er ook bij van wie het e-mailadres precies is (van de moeder of de leerling zelf b.v.) en probeer er aan te denken om telkens je van e-mailadres verandert dit ook door te geven aan de school (via je klassenleerkracht of aan mevr. Delgouffe).
Wie geen e-mailadres heeft, kan BP op de site lezen of een gedrukt exemplaar vragen aan dhr. Renders (of via de klassenleerkracht).

IN MEMORIAM LODE CAMPO

Op 29 juli overleed Lode Campo, één van de stichters van ons college. Hij is 82 geworden. De diepgelovige en Vlaamsgezinde ondernemer werd onder andere bekend als de man die het Nederlandse kledingconcern 'C&A' mee lanceerde in België, die een belangrijke rol speelde bij de redding van de krant 'De Standaard' en die mede-oprichter en eerste voorzitter was van de prestigieuze club voor vooraanstaande Vlamingen in Brussel 'De Warande'.
Op 8 juni 1966 ondertekende hij, samen met een aantal prominenten uit de Noordrand van Brussel, het stichtingsdocument van het Jan-van-Ruusbroeckollege. In de komende jaren zou hij een leidende rol spelen bij de verschillende fases van de financiering, de bouw en de uitbreiding van het college en lange tijd lid zijn van de Raad van Beheer. Ook nadien lag het college hem nauw aan het hart. Tot en met het laatste schooljaar was hij met zijn echtgenote trouw aanwezig op de eucharistieviering en het aperitiefconcert ter gelegenheid van elk schoolfeest.
Lode Campo is de vader van oud-leerling Rudi Campo (retorica 1974) en grootvader van oud-leerling Vincent Jacobs (retorica 1997) en van leerlingen Gust (4 LB) en Cas Scheerlinck (2 MD).

HOLIDAY ForEVER

Op het eind van vorig schooljaar namen we afscheid van de heer P. Kets, sedert 1971 leerkracht Frans op onze school, vele jaren regisseur van het retoricatoneel en bezieler van 'Paris Découvertes'. Nu ja afscheid …, de laatste dagen was hij hier alweer alle dagen aan de slag: hij maakt immers nog altijd het uurrooster.
Ook de heer J. Bockstael, onze werkman, ging met pensioen eind juni. En ook hem zagen we hier nog een aantal keren terug, o.a. om het zwembad (dat een nieuwe verflaag kreeg) opnieuw te vullen. Hij wordt vervangen door de heer J. Van Gucht.
Onze conciërge, mevr. A. Van den Berghe, stopt ook met werken. Ze gaat met haar echtgenoot aan zee wonen.
We wensen hen alle drie veel fijne, actieve jaren toe!

NOG EEN AFSCHEID

Ook mevr. Coussement, mevr. Verbeke, mevr. Troost en mevr. Hemeryck verlaten het college en zetten hun carrière dichter bij hun woonplaats verder. We wensen hen veel werkvreugde en een goede start van het schooljaar toe.

NIEUW OP ONZE SCHOOL

Naast 158 eerstejaars verwelkomen we op ons college dit jaar ook drie andere leerlingen (in het 2e of 3e jaar).
Ook bij het personeel zijn een aantal wijzigingen. Mevrouw A. Van den Berghe, de heer J. Bockstael en de heer P. Kets genieten voortaan van een verdiende rust. Daarnaast zijn er ook nog een aantal leerkrachten met (o.a. bevallings)verlof. Zij worden vervangen door een aantal nieuwe leerkrachten en interims:

 • mevr. M. Walrave, godsdienst in 2 en 3, Frans en Engels in 2
 • mevr. K. Van Bouchaute, Grieks in 4 en Frans in 3 en 5
 • mevr. I. Roobrouck, economie in 3 en 4
 • mevr. S. Souffreau, aardrijkskunde in 1 en 2, SEI in 2 (interim mevr. Appelthans)
 • de heer J. Debraekeleer, Latijn in 1 en 3, geschiedenis in 2
 • de heer I. Famelaer, biologie in 4, en interim chemie mevr. Van Poyer
 • de heer F. D’hooge, gedragswetenschappen in 3, cultuurwetenschappen in 5 en 6, sociale statistiek in 5
 • de heer B. Vos, geschiedenis in 4 en 5, godsdienst in 3 en 4
 • de heer K. Van Bruyssel, L.O. in 1 en 2
 • de heer K. van der Draaij, halftime studiemeester
 • de heer H. Overloop, wiskunde in 5 en 6 (interim mevr. Vanoverbeke en mevr. Huys)

ECONOMIE IN DE PRAKTIJK GEZOCHT

We zijn op zoek naar leerlingen met ondernemerszin die het winkeltje wensen uit te baten. Vier of vijf derdejaars (eventueel tweedejaars) mogen tijdens de pauzes wafels, spuitwater en voetballen verkopen. Ze bewijzen hun medeleerlingen een goede dienst en het is een opdracht met heel wat verantwoordelijkheden en een enorme voldoening. Informatie over deze taak is te verkrijgen bij dhr. Blancquaert (sec 2).

RESPECT

Met circa 700 leerlingen en 100 personeelsleden samenleven op een school is niet evident. Dat is alleen mogelijk als alle individuen en groepen elkaar met het nodige respect bejegenen. Daarom werd dit thema dan ook naar voor geschoven als jaarthema voor 2009-2010.
In de loop van dit schooljaar focussen we op vijf verschillende deelthema’s. Voor de schoolstart pikten we daar alvast 'respect voor de schoolomgeving' uit.
Onder het motto 'maak van je school je biotoop' willen we het schooljaar starten met initiatieven rond sorteren, parkeren, consumeren en flaneren! Daar hoor je zeer binnenkort wel meer over.
Verderop in het jaar concentreren we ons op andere deelthema’s. Hiervoor vragen we uiteraard ook de inzet én de inspiratie van onze leerlingen. Via ideeën vanuit de leerlingenraad, vanuit Leefsleutels en vanuit de inleefdagen voor onze derdejaars hopen we voldoende initiatieven te kunnen uitwerken om van onze school een leefbare en aangename plek te maken.

GEZOCHT

De derde graad mag op zoek gaan naar twee verantwoordelijken voor lokaal 56. Zij zorgen voor het tijdig openen en sluiten van het lokaal, het dagelijks onderhoud en de schoonmaak op woensdag (via een werklijst) en het herstellen van de kickers. Zodra twee leerlingen zich aandienen bij de adjunct en de voorwaarden ondertekenen, zal hen één sleutel overhandigd worden.

CARPOOL WEMMEL en hinterland

Bij mevr. Delgouffe (onthaal) is een map ter inzage met informatie over leerlingen die graag willen carpoolen vanuit Wemmel (Brussegem, Merchtem of Hamme). Daar vind je info over vraag en aanbod, aantal plaatsen en bestemmingen, enz. Wie ook een formulier wil invullen, kan daar uiteraard ook terecht.

Daarnaast willen we zoveel mogelijk Ruusbroec’ers aanraden om dagelijks met belgerinkel naar school te komen en op de fiets te springen. Vanaf nu parkeren alle leerlingen hun fiets op de kleine speelplaats en achter refter 3.

JAN-VAN-RUUSBROEC BOUWT EN VERFRAAIT

Wie na de vakantie naar het college terugkeert, merkt snel dat tijdens de zomervakantie niet stilgezeten werd!
De werken aan de lichtwand van de turnzaal mogen dan net niet afgeraakt zijn op 1 september, het is nu al duidelijk dat architect Vidts er met zijn opaalkleurige panelen met ‘vliegtuiglamellen’ in slaagde het sportcomplex een frisse en eigentijdse look te geven.
De ‘anciens’ onder de leerlingen zullen vast onmiddellijk het nieuwe stadstuintje op de speelplaats ontdekken. Op advies van de leerlingenraad werd gekozen voor een centraal gedeelte met dolomiet en zitbanken in onbewerkte spoorwegbalken die zo opgesteld zijn dat een groep er samen kan zitten. Tijdens de voorbije zomer was het natuurlijk niet mogelijk ook de beplanting al te voorzien. Die komt er eind oktober, met een viertal boompjes (lentebloeiers), struiken en bodembedekkers.
Dit schooljaar zal de bouwkoorts trouwens niet meer stoppen. Over hooguit een paar maanden wordt gestart met de ruwbouw van het auditorium. Vanaf dat moment (en voor de rest van het schooljaar) zullen alle leerlingen (te voet, met de fiets of met de brommer) via de speelplaats de school in en uit moeten.
Ook de uitbreiding van de toiletten op de speelplaats is gepland voor 2009-2010. Door die werf zal de speelplaats een paar maanden wat kleiner worden en zullen leerlingen via de forumzaal naar zwembad en turnzaal moeten.

KALENDER

Een voorlopige (maar al goed gevulde) kalender vind je op de site. Om alle aanvullingen te weten te komen, zal je digitaal moeten blijven werken. We proberen milieubewust te denken en zo weinig mogelijk papier te produceren.
Op school, via de tv onder het terras of via je klassenleerkracht, kom je te weten wanneer er een vrije dag is of wanneer je met je klas op uitstap gaat. Op onze website vind je zeer overzichtelijk een link naar de weekkalender van de lopende week, en de maandkalender van de lopende maand. Tevens kan je ook de kalender vinden van de volgende weken. Al deze informatie wordt zowat wekelijks aangevuld. Zeg dus nooit meer dat je het niet wist … www.ruusbroec.be.

WIST JE DIT NOG

GSM mag niet gebruikt worden binnen de schoolmuren: het is niet voldoende de je GSM op stil te zetten, hij moet echt uitgezet worden. Wie betrapt wordt, zal zijn toestel gedurende vijf dagen moeten missen. Ook het gebruik van mp3, iPOD, discman, hoofdtelefoon, enz. is niet toegestaan tijdens de les, noch tijdens de schooluren of in de studie.