U bevindt zich hier:thuis>reglement

Vlaanderen Brussel Europa

reglement

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

verantwoorden van afwezigheden

* een asterisk (*) verwijst naar items waarin een meerderjarige autonoom kan optreden.

Indien je vooraf weet dat je om een geldige reden de lessen niet zal kunnen bijwonen, verwittig je secretariaat 2 via een door je ouders (*) geschreven en ondertekende verantwoording.

Regelmatige leerling: Wil je op het einde van het schooljaar het officieel studiebewijs behalen van het leerjaar dat je volgt, dan moet je een regelmatige leerling zijn, d.w.z.: je moet voldoen aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden tot het leerjaar waarin je bent ingeschreven; je moet, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid, het geheel van de vorming van dit leerjaar werkelijk en regelmatig volgen.
Als je na 1 oktober van school wenst te veranderen, melden je ouders dit onmiddellijk aan de directeur of zijn afgevaardigde.

Ingeval van onvoorziene afwezigheid brengen je ouders (*) de school hiervan (telefonisch) zo snel mogelijk op de hoogte: (tel.: 02/268.10.36). Bij je terugkeer en uiterlijk 10 dagen na je afwezigheid bezorg je secretariaat 2 een geschreven en ondertekende verklaring vanwege je ouders (*) of een officieel bewijsstuk ter verantwoording van je afwezigheid. Zo niet word je als onwettig afwezig beschouwd. (zie ook verder)

Behalve als je gewettigd afwezig bent, neem je vanaf 1 september tot en met 30 juni deel aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar waarin je bent ingeschreven. De vrije dagen vind je in de schoolkalender. Leerlingen die in de periode van de schoolvakanties vroeger vertrekken of later aankomen op school, zullen schriftelijk worden gemeld aan het departement Onderwijs.

Ook bezinningsdagen, sportdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Indien je om een ernstige reden niet aan een van deze activiteiten kan deelnemen, dan bespreek je dit vooraf met de directeur of zijn afgevaardigde.

De onderwijsreglementering laat slechts afwezigheden toe om volgende redenen:

 • omdat je ziek bent of een ongeval hebt gehad;

 • omdat je opgeroepen of gedagvaard bent voor een rechtbank;

 • omdat de school door overmacht niet bereikbaar is (bv. wateroverlast);

 • omdat de school in sommige omstandigheden (bv. staking) niet in leerlingopvang kan voorzien;

 • omdat je een preventieve schorsing hebt gekregen, of tijdelijk of definitief werd uitgesloten (zie orde- en tuchtreglement);

 • omdat je de begrafenis - of huwelijksplechtigheid - van een familielid of van iemand die bij jou thuis inwoont, moet bijwonen;

 • omdat je een maatregel is opgelegd die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;

 • omdat je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.

 • een verplicht medisch attest vóór en na schoolvakanties is niet nodig. Een verklaring van de ouders volstaat.

 • Als je ziek wordt tijdens de ST's moet er steeds een medisch attest ingeleverd worden.

Er zijn bijzondere regels voor:

 • je moet naar een begrafenis of huwelijk : je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij jou thuis inwoonde. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders, een doodsbericht of een huwelijksaankondiging.

 • je bent (top)sporter: als je een topsportstatuut hebt (A of B) kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen.

 • je hebt een topkunstenstatuut : als je een topkunstenstatuut hebt (A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantalhalve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline.

 • je bent zwanger : als je zwanger ber bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid voor de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis.

 • je bent afwezig om één van de volgende redenen :

  • je moet voor een rechtbank verschijnen;

  • de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;

  • bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;

  • op dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;

  • je bent preventief geschorst;

  • je bent tijdelijk of definitief uitgesloten;

  • je neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering deel aan activiteiten van de Vlaamse Scholierenkoepel;

  • om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders moeten dat wel vooraf schriftelijk melden. Het gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet erkende religies :

   • Islam : het Suikerfeest (één dag) en het Offerfeest (één dag)

   • Jodendom : het Joods Nieuwjaar (twee dagen), de Grote Verzoendag (één dag), het Loofhuttenfeest (twee dagen) en het Slotfeest (twee laatste dagen), de Kleine Verzoendag (één dag), het Feest van Esther (één dag), het Paasfeest (vier dagen) en het Wekenfeest (twee dagen)

   • Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarin het orthodox Kerst- of Paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest) : Kerstfeest (twee dagen), Paasmaandag, Hemelvaart (één dag) en Pinksteren (één dag).

Je hebt de toestemming nodig van de school om afwezig te zijn

Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (b.v. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten, ...) Daarvoor moet je je wenden tot de directeur. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We vragen je steeds om dit schriftelijk te verantwoorden met een verklaring van je ouders.

Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken ?

Als je om welke reden ook niet deelneemt aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk, kan je verplicht worden die achteraf te maken.

Als je gewettigd afwezig was bij één of meer proefwerken, beslist de directeur of zijn afgevaardigde samen met de klassenraad of je de gemiste proefwerken moet inhalen. Hij beslist dan ook hoe en wanneer dat zal gebeuren. We brengen in dat geval je ouders op de hoogte.

Andere afwezigheden moet je in principe steeds vooraf bespreken met de directeur of zijn afgevaardigde. Hij gaat na of deze afwezigheden reglementair mogelijk zijn en hij beslist of hij ze al dan niet aanvaardt. Wij denken aan afwezigheden wegens:

 • persoonlijke redenen (maximum 10 halve lesdagen);

 • een huwelijksplechtigheid of begrafenis van een familielid of van iemand die bij jou thuis inwoont;

 • het overlijden van een van je ouders, een broer of zus, een van je grootouders, iemand die bij jou thuis inwoont;

 • je selectie door een erkende federatie voor deelneming aan een culturele of - behalve voor topsporters - een sportmanifestatie (maximum 10 halve lesdagen)

Nogmaals: je hebt geen recht op deze afwezigheden; de directeur beslist hierover. Bovendien moet je uiteindelijk voor elke afwezigheid een schriftelijk bewijs voorleggen.

Voor afwezigheden om medische reden bestaan er vaste regels:

 • een medisch attest is niet nodig bij gewoon schoolverlet, d.i. een korte afwezigheid wegens ziekte van een, twee of drie opeenvolgende dagen. Dan breng je gewoon een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders (*) binnen;

 • een medisch attest is wel nodig bij langdurig en veelvuldig schoolverlet:

  • ben je vier of meer opeenvolgende dagen afwezig wegens ziekte (d.i. een lange afwezigheid), dan volstaat een verklaring van je ouders (*) niet;

  • heb je gewoon schoolverlet reeds vier maal uitsluitend verantwoord met een ondertekende verklaring van je ouders (*), dan moet je vanaf dan ook voor elke korte afwezigheid van een, twee of drie opeenvolgende dagen een medisch attest binnenbrengen.

Een medisch attest is slechts rechtsgeldig indien het is uitgereikt door een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een orthodontist. In uitzonderlijke omstandigheden ook van een tandarts of de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo. Alle consultaties moeten in de mate van het mogelijke buiten de lesuren plaatsvinden.

Als je ziek valt tijdens de proefwerken, moet je steeds een medisch attest inleveren.

Kan je wegens ziekte niet deelnemen aan bepaalde oefeningen of het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan je huisarts een medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school vragen zodat kan worden uitgemaakt wat wel en wat niet kan in deze lessen. Kan je regelmatig of gedurende langere tijd niet deelnemen aan deze lessen, dan zal je een vervangtaak krijgen.

De wettiging gebeurt wanneer je terug op school komt. Zal je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek zijn, dan moet je het attest onmiddellijk aan de school (laten) bezorgen.

Als je om gelijk welke reden aan een overhoring, klassikale oefening of persoonlijk werk niet kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Kom je op het afgesproken moment niet opdagen voor dergelijke inhaaltoets of –opdracht, dan kan de directie beslissen je voor die opdracht een nul te geven.

Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan moet je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, beslist hij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Dit wordt aan je ouders (*) meegedeeld.

Spijbelen kan niet! Bij overtreding zal je, ook vanuit het CLB-centrum, van kortbij worden gevolgd. Overtredingen van de regels i.v.m. afwezigheden kunnen op termijn trouwens gevolgen hebben voor je statuut als regelmatige leerling, met mogelijk moeilijkheden i.v.m. de bekrachtiging van je studies en de leerplicht. Als er moeilijkheden zijn, willen wij je samen met het CLB er weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve instelling. Als je te veel spijbelt, zullen we het ministerie van onderwijs op de hoogte brengen. Als je niet meewerkt, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je blijft spijbelen of wanneer het voor ons al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent.
Bij problematische afwezigheden vanaf tien halve schooldagen (tien codes B) zal de school het CLB contacteren. Daaropvolgend kunnen ook andere instanties ingeschakeld worden, zoals het Comité Bijzondere Jeugdzorg, de Bijzondere Jeugdbijstand, ... Van zodra een leerling 30 codes B heeft, moet de school dit melden aan AgODi. Twee schooljaren op rij 30 of meer codes B hebben, kan gevolgen hebben voor de schooltoelage van de leerling.

Besmettelijke ziekte

Ouders zijn verplicht om een besmettelijke ziekte bij hun kinderen onmiddellijk te melden. Hier is de privacywetgeving niet van toepassing.

Tijdelijk onderwijs aan huis

Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op school, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat je elke week 4 uur les krijgt thuis. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, in welke vakken.
Behalve voor chronisch zieke leerlingen, geldt dat je pas recht hebt op TOAH nadat je 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig bent geweest. Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen.
Als je na een periode van TOAH opnieuw naar school komt, maar binnen 3 maanden hervalt, moet deze wachtperiode echter niet opnieuw worden doorlopen.
Als je op 10 km of minder van de school verblijft, heb je sowieso recht op TOAH. Onze school heeft het afstandscriterium verruimd. Ook als je op minder dan 15 km van de school verblijft, heb je recht op TOAH.
Als je van TOAH gebruik wil maken, dan dienen je ouders een schriftelijke aanvraag in bij de directeur en voegen daar een medisch attest bij waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen maar dat je wel onderwijs mag krijgen. TOAH is gratis. Er wordt mee gestart uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin je aanvraag werd ontvangen en ontvankelijk bevonden.

Synchroon internetonderwijs

Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet kan volgen, heb je mogelijk recht op synchroon internetonderwijs via Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen, samen met je klasgenoten. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij adjunct Vanoverbeke.