U bevindt zich hier:thuis>reglement

Vlaanderen Brussel Europa

reglement

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

Centrum voor LeerlingenBegeleiding

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Onze school wordt begeleid door CLB-Pieter Breughel, Opzichterstraat 84, 1080 Brussel.

1. Wat is het CLB ?

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst die informatie, hulp en begeleiding biedt aan leerlingen, ouders, school op vier domeinen:

 • leren en studeren

 • onderwijsloopbaan

 • preventieve gezondheidszorg

 • psychisch en sociaal functioneren

In het CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.
De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook de leerling zelf of de ouders kunnen het CLB om hulp vragen.
De begeleiding waarvoor een CLB instaat, vertoont volgende kenmerken:

 • het CLB werkt samen met de school vanuit een onafhankelijke positie

 • de dienstverlening is gratis en gebonden aan het beroepsgeheim

 • het belang van de leerling staat centraal

 • de begeleiding is multidisciplinair want verschillende disciplines werken samen

 • de werking van het CLB is vooral vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van leerlingen, ouders en school.

De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens uit. Het CLB noteert deze gegevens, conform de vigerende regelgeving, in het multidisciplinair CLB-dossier.

De volledige tekst over de werking van het CLB staat vermeld in het CLB-decreet van 1 december 1998 en is terug te vinden op de website: www.ond.vlaanderen.be in de rubriek Edulex.

 

2. Hoe kunt u het CLB bereiken ?

Het CLB is bereikbaar op het centrum of op school.
Alle contactgegevens zijn weer te vinden op de website www.vclb-pieterbreughel.be

Adres: Opzichterstraat 84, 1080 Brussel. Telefoon: 02/512.30.05, fax: 02/512.46.31

Algemeen e-mailadres: brussel@vclb-pieterbreughel.be. Ouders en leerlingen maken best vooraf een afspraak.

Het CLB is open :

 • Elke werkdag van 08.30u. tot 12.00u. en van 13.00u. tot 16.00u. en ’s maandags tot 18.00u.

 • Tijdens de herfst- en krokusvakantie.

Het CLB is gesloten:

 • Tijdens de kerstvakantie (uitgezonderd twee dagen) en tijdens de paasvakantie.

 • Tijdens de zomervakantie: van 15 juli tot 15 augustus.

Op school kunnen leerlingen en ouders rechtstreeks contact nemen met het CLB of via de schooldirectie, de leerlingenbegeleiding of de leerkracht. De CLB-medewerkers zijn regelmatig aanwezig op school (na te vragen in de school).

 

3. Wie zijn de CLB-medewerkers van de school ?

Contactpersoon is Natalie Niessen, psychopedagogisch consulent, n.niessen@vclb-pieterbreughel.be
Febe Deschout, maatschappelijk werker, f.deschout@vclb-pieterbreughel.be
Marleen Huybrechts, CLB-arts, m.huybrechts@vclb-pieterbreughel.be
Tinneke De Greef, verpleegkundige, t.degreef@vclb-pieterbreughel.be

 

4. Is CLB-begeleiding verplicht ?

Als een leerling, de ouders of de school aan het CLB vragen om een begeleiding, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als de leerling 12 jaar is, de leeftijd waarvan de regelgever vermoedt dat een leerling voldoende competent is om dit recht zelfstandig uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts verder als de leerling hiermee instemt. In het andere geval wordt de begeleiding alleen verder gezet na instemming van de ouders. De leerling, en indien de leerling akkoord gaat ook de ouders, worden maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding. De overheid bepaalt daarnaast aan welke regels een begeleidingstraject van het CLB moet voldoen.


Er zijn drie uitzonderingen waarbij de medewerking van de ouders en leerling verplicht zijn:

 • in geval van spijbelen: leerplichtbegeleiding samen met de school

 • in geval van preventieve maatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten

  In het belang van de leerling is het nodig dat u volgende besmettelijke ziekten meldt aan de CLB- arts of aan de schooldirectie:

  bof, buikgriep/voedselvergiftiging (vanaf twee of meer gevallen binnen een week in een klasgroep), buiktyphus, difterie, escherichia coli coli, hersenvliesontsteking, hepatitis A en B, impetigo, kinkhoest, mazelen, polio, roodvonk, schurft, schimmelinfecties van de behaarde hoofdhuid en de gladde huid, shigella, tuberculose, varicella en verder alle andere ziekten waarover ongerustheid is.
  Eventueel kan u de website www.vwvj.be, infectieziekten raadplegen...
  De te nemen preventieve maatregelen zullen door het CLB meegedeeld worden.

 • in geval van de medische onderzoeken

  Tijdstippen: eerste secundair en derde secundair.
  De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen verzet aantekenen tegen het verplicht medisch consult door een bepaalde arts van het CLB. Méér info hierover is telefonisch te verkrijgen bij de directie van het CLB.
  Bij sommige medische consulten worden vaccinaties aangeboden. U ontvangt hierover tijdig informatie
  Het CLB vraagt bij iedere vaccinatie toestemming aan de ouders en/of de leerling (indien 12+). Het CLB kijkt bij elk medisch consult het vaccinatieschema na. U kan bij het CLB terecht indien er vaccins ontbreken.

 

5. Het multidisciplinair CLB-dossier

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Het houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de overheid bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan men op het begeleidend CLB bekomen.
Indien een leerling van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan CLB Pieter Breughel. De leerling of de ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen.
Als men dit niet wenst, moeten de ouders of de leerling binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt.
Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan dit worden bekomen in de vorige school of op CLB Pieter Breughel.
De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken – leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.

 

6. Rechten in de jeugdhulpverlening

De hulpverlening in het CLB is gevat door het Decreet Rechtspositie Minderjarigen. Meer info is terug te vinden op :

http://wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp

http://wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp/05_publicaties/drp_min12.htm