U bevindt zich hier:thuis>reglement

Vlaanderen Brussel Europa

reglement

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

engagementsverklaring tussen vzw Jan-van-Ruusbroeckollege en de ouders

Het jezuïetenonderwijs wil jongeren opvoeden tot bekwame, gewetensvolle en meelevende mannen en vrouwen. We werken daar samen aan: leerlingen, leerkrachten, opvoeders, directie én ouders.
“Van de ouders wordt verwacht dat hun keuze voor een jezuïetenschool weloverwogen is, en dat ze bijgevolg onze opzet begrijpen, waarderen en aanvaarden. Wanneer ze hun kind laten inschrijven, worden ze erover ingelicht dat jezuïetenopvoeding een geëngageerde en engagerende opvoeding is. Voor hun zoon of dochter is het van belang, dat er overeenstemming en continuïteit is tussen de waarden die op school, en die welke in het gezin worden voorgehouden. Tussen beide milieus is er frequente communicatie en voortdurende dialoog.” (1)

Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de schoolraad van onze school.

Het Jan-van-Ruusbroeckollege wil alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. De inschrijving van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ten volle op uw medewerking.

1. Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact

Oudercontacten bieden de ouders de gelegenheid tot overleg met de school over de ontwikkeling van hun kind. De studiehouding en –resultaten zijn altijd een belangrijk aandachtspunt. Evenzeer is er aandacht voor de sociale ontwikkeling, het welbevinden van de leerling, interesseveld en engagement. We willen oog hebben voor de volledige persoon van de leerling (2).

De inbreng vanuit de school bij oudercontacten is verbonden met de bespreking van de leerling tijdens klassenraden en met de communicatie via Smartschool (digitaal agenda), de planningsagenda en het schoolrapport.

De school organiseert individuele oudercontacten na de herfstvakantie, in de eerste lesweek van januari, in de eerste week na de paasvakantie, en op het einde van het schooljaar. De data van deze oudercontacten staan vermeld in de schoolkalender (Smartschool-kalender). Alle ouders ontvangen via de klassenleerkracht of per mail een schriftelijke uitnodiging en kunnen met een invulstrook een afspraak maken voor een gesprek.

In geval ouders expliciet persoonlijk uitgenodigd worden, verwachten we dat de ouders daarop ingaan of – indien zij verhinderd zouden zijn – zelf een andere afspraak maken. Dit alles in het belang van hun kind.

2. Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid

De concrete afspraken omtrent gewettigde en ongewettigde afwezigheden vindt u terug in het schoolreglement (bij afwezigheden)

Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat hij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat hij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enz. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. Wij verwachten dus dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is. Te laat komen verstoort het didactische proces erg, en kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.

Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat deze het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft.

3. Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding

De cura personalis is één van de pijlers van ons opvoedingsproject. De centrale figuur daarin is de klassenleerkracht, die elk van zijn/haar leerlingen kent en begeleidt. De school voorziet daarnaast in individuele leerlingenbegeleiding, zowel op studiegebied als op socio-emotioneel vlak. De leerlingenbegeleiders organiseren deze ondersteuning.

De leerlingenbegeleiders verzamelen alle gegevens van de leerlingen en spelen de noodzakelijke informatie door aan leerkrachten, ouders, directie, CLB, … Hij/zij volgt de resultaten en organiseert de eventuele begeleiding van de leerlingen, in nauwe samenspraak of op initiatief van de klassenleerkracht of de klassenraad. De leerlingenbegeleider is vaak de contactpersoon tussen school en ouders.

Leerlingen kunnen bij de leerlingenbegeleider terecht op eigen initiatief of na een vraag van een leerkracht, de klassenraad of de ouders. De aanleiding kan allerlei zijn: problematische resultaten, motivatieproblemen, gebrekkige studiemethode, faalangst, een langere afwezigheid, vragen i.v.m. studieoriëntering enz. Na een verkennend gesprek worden in overleg met de leerling (en eventuele andere betrokkenen zoals het CLB) afspraken gemaakt voor de verdere aanpak.

De school zal de ouders steeds op de hoogte brengen van initiatieven op dit vlak, zodat in overleg met alle betrokkenen kan worden gezocht naar de meest aangewezen vorm van begeleiding. In de loop van die begeleiding rekent de school op de positieve medewerking van de ouders. Dit kan gebeuren door tips rond leren leren mee op te volgen, snel te reageren op telefonische of schriftelijke vragen van de school, de studie-aanpak thuis te begeleiden en te ondersteunen.

4. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren en ook buiten de school met Nederlands in contact te komen. Dit is onontbeerlijk om een behoorlijke kennis van de taal te verwerven. We verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist. Contacten met de ouders verlopen principieel ook in het Nederlands, uitzonderlijke omstandigheden niet te na gesproken. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van een (volwassen) tolk.

 

(1) Het hedendaags opvoedingsproject voor de Vlaamse Jezuïetencolleges, p. 52, alinea 5.

(2) id, p. 48, alinea 6.7.