U bevindt zich hier:thuis>reglement

Vlaanderen Brussel Europa

reglement

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

evaluatiesysteem

* Een asterisk (*) verwijst naar items waarin een meerderjarige autonoom kan optreden.

BEOORDELING

Het Jan-van-Ruusbroeckollege verbindt er zich toe de minimumdoelstellingen die het Ministerie voorschrijft te realiseren. Deze doelstellingen zijn vervat in de leerplannen van het Katholiek Onderwijs.
Deze leerstof kan evenwel gegeven worden op het niveau dat door de Hoofdbegeleiding van de Vlaamse Jezuïetencolleges is vastgelegd. De leerlingen kunnen dan ook beoordeeld worden volgens eisen van dit niveau.

DE DELIBERERENDE KLASSENRAAD

De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leerkrachten die dit schooljaar aan jou hebben lesgegeven en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde.
Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de bespreking van een leerling waaraan hij privélessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven. Hij zal ook niet deelnemen aan de bespreking van familieleden tot en met de vierde graad.

De delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar volledig autonoom over :

 • het slagen of niet slagen in een bepaald jaar

 • het toekennen van attesten, getuigschriften, diploma

 • het geven van adviezen voor de verdere studie of andere mogelijkheden

Tijdens de beraadslaging leidt de klassenleerkracht het gesprek over zijn klas in en geeft hij bij elke leerling :

 • het algemeen eindcijfer

 • het globale resultaat per vak; de vakleerkracht geeft verdere verduidelijking in detail van de ST of de permanente evaluatie

 • de evolutie (positief, negatief of status quo), op basis van gegevens uit de begeleidende klassenraden (o.a. vaststellingen, adviezen, beslissingen, eventuele andere documenten)

 • de mogelijkheden voor de verdere studieloopbaan

De beraadslagingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.

Voor de eindbeslissing houdt de klassenraad rekening met het globale resultaat van de leerling. Naargelang de studierichting die de leerling volgt, zullen bepaalde vakken meer gewicht in de schaal werpen. Zo zal bijvoorbeeld een tekort voor een vak behorend tot het fundamentele gedeelte van een studierichting of een richtingsvak steeds ernstig besproken worden. Zelfs al dit het enige tekort is, zal de delibererende klassenraad onderzoeken of dit tekort niet de overgang naar het hogere leerjaar in gevaar brengt. Ook vakken waarvoor de leerling tijdens de deliberatie van het eraan voorafgaande studiejaar een waarschuwing kreeg, krijgen extra aandacht tijdens het deliberatieproces. Behalve waarschuwingen kunnen leerlingen voor bepaalde vakken ook een vakantiewerk krijgen. De kwaliteit van het afgeleverde werk alsmede de ernst waarmee het werd uitgevoerd, kunnen reeds belangrijk zijn voor het volgende schooljaar.

De eindbeslissing van de delibererende klassenraad valt in principe uiterlijk op 30 juni en wordt aan je ouders (*) meegedeeld via het eindrapport of per brief. Uiteraard kunnen je ouders (*) ter verduidelijking van dit rapport steeds terecht bij de vakleerkrachten, de klassenleerkracht, de directeur en eventueel de CLB-afgevaardigde tijdens het geplande oudercontact.

ATTESTEN, ADVIEZEN, BIJKOMENDE PROEF, VAKANTIEWERK

A-attest: je bent geslaagd. Je wordt zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar.

B-attest: je bent geslaagd en je mag overgaan naar het volgende leerjaar, maar niet in die studierichtingen die uitgesloten werden. De delibererende klassenraad oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een redelijke slaagkans te hebben. De klassenraad bezorgt je, samen met je rapport, de belangrijkste redenen voor die beslissing. Je mag wel overzitten.

C-attest: je bent niet geslaagd en kan niet overgaan naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je, samen met je rapport, de belangrijkste redenen voor die beslissing.

Het oriënteringsrapport is bindend, ook als je van school verandert.

Heel uitzonderlijk kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad eind juni over onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen beslissen of je het leerjaar met vrucht hebt beëindigd. Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen in de loop van de zomervakantie om zo de nodige gegevens te verzamelen. Je wordt hiervan via het eindrapport of per brief verwittigd. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende schooljaar zal de klassenraad een beslissing nemen.

Advies: hou er ernstig rekening mee, ook al ben je dat niet verplicht. De leerkrachten willen je helpen met een moeilijke keuze.
De delibererende klassenraad zal, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies geven voor je verdere schoolloopbaan. Dat advies bestaat o.a. uit :

 • suggesties voor je verdere studieloopbaan, bijvoorbeeld al dan niet overzitten

 • concrete suggesties over je studie- en werkmethode of raad om tekorten of zwakke punten weg te werken, al dan niet ondersteund met een vakantiewerk

 • een waarschuwing voor een of meer vakken waar je het volgende schooljaar extra aandacht aan moet schenken

De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, neemt hij toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. We verwachten dat je een merkbare positieve evolutie doormaakt, waarbij je kan rekenen op ondersteuning. Is die evolutie niet merkbaar, dan houden we daar het volgende schooljaar rekening mee bij de eindbeoordeling.
Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je het best een onderdeel van de leerstof van een of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantiewerk geven. Je wordt hiervan via het eindrapport of per brief verwittigd. De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waarmee het uitgevoerd werd, kunnen al voor het volgende schooljaar belangrijk zijn.

BETWISTING

De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders die beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je een B-attest of een C-attest hebt gekregen. Als je ouders (of jij zelf zodra je 18 bent) niet akkoord gaan met de beslissing, volgen ze de procedure in dit punt.
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

 1. Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de voorzitter van de delibererende klassenraad. Dat kan ten laatste de derde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De precieze datum van de rapportuitdeling vinden jullie in de bijlage van het schoolreglement, onderdeel kalender. We geven het rapport altijd aan jou zelf mee, ongeacht je leeftijd. Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. Jullie kunnen dit schriftelijk aanvragen, bijvoorbeeld via e-mail, bij de directeur. Jullie krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.
  Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan.
  Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De voorzitter van de delibererende klassenraad verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen.
  We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er zijn twee mogelijkheden :

  • de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen;

  • de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.

  Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de voorzitter van de delibererende klassenraad, ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan.

 2. Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 1), dan kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur:

  Jan-van-Ruusbroeckollege
  Aan de voorzitter van de vzw Ignatius scholen Brussel
  Forumlaan 4
  1020 Brussel

  Die brief versturen ze ten laatste de derde dag* nadat aan jullie:

  • ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de voorzitter van de delibererende klassenraad (wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd);

  • ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het eerste gesprek opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing).

  Er is dus een termijn van drie dagen*, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie boven) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.
  Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de datum.
  Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het beroep is per aangetekende brief verstuurd.

  • het beroep is gedateerd en ondertekend.

  Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.
  We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de beslissing van de delibererende klassenraad betwisten.

 3. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Een zitting van de beroepscommissie kan enkel verzet worden bij gewettigde reden of overmacht. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De commissie zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
  De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders meedelen.

 4. Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je erin het schooljaar succesvol af te sluiten en zijn jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je van harte toe!