U bevindt zich hier:thuis>reglement

Vlaanderen Brussel Europa

reglement

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

orde- en tuchtmaatregelen

* Een asterisk (*) verwijst naar items waarin een meerderjarige autonoom kan optreden.

De hierna volgende maatregelen kunnen worden getroffen om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Het is goed te weten welk onderscheid er bestaat tussen een ordemaatregel en een tuchtmaatregel.

 • Een ordemaatregel moet de leerling helpen zijn gedrag te verbeteren en zo aan te passen, dat een goede samenwerking met alle personeelsleden en medeleerlingen van de school opnieuw mogelijk wordt.
  Een ordemaatregel betreft dus gedrag dat de goede werking van de school of het lesverloop hindert. Tegen een ordemaatregel kan geen beroep aangetekend worden.

 • Een tuchtmaatregel wordt genomen wanneer het gedrag van een leerling werkelijk een gevaar betekent voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt.

MOGELIJKE ORDEMAATREGELEN

 • Als je leerkrachten en begeleiders van oordeel zijn dat je gedrag moet worden bijgestuurd, kunnen zij meer bindende gedragsregels of een begeleidingsplan met jou afspreken.

 • Als je te weinig je best doet, je storend gedraagt of de gemaakte afspraken niet naleeft, kan je een waarschuwing of een straf krijgen.

 • Bij grensoverschrijdend gedrag wordt de leerling naar secretariaat 2 gestuurd. De leerling neemt zijn/haar planningsagenda mee en laat een stempel plaatsen in zijn/haar planningsagenda. De leerling gaat vervolgens met een straf naar de studie. De studiemeesters houden bij wie uit de les gezet wordt (in het LVS). Bij afwezigheid van de studiemeesters meldt de leerling zich bij één van de adjuncten. Bij de eerstvolgende les van de betrokken leerkracht ga je persoonlijk in gesprek om terug op een positieve manier de les te volgen.

 • Als je het lesverloop of het schoolgebeuren ernstig stoort, kan je worden gestraft met een strafstudie of met een maatregel die via je schoolagenda of een speciaal formulier wordt gemeld aan je ouders (*).

 • Behoudens de latere toepassing van een tuchtmaatregel, kan je, in erge gevallen, voorlopig uit de school verwijderd worden, voor zover het belang van het onderwijs dit vereist, en dit voor de duur van het onderzoek. Dit veronderstelt automatisch een gesprek met jou, in bijzijn van je ouders (*) en/of een andere vertrouwenspersoon.

MOGELIJKE TUCHTMAATREGELEN

Wanneer bovengenoemde maatregelen tot niets hebben geleid of in geval van ernstige of wettelijk strafbare feiten, kan één van de volgende maatregelen worden genomen.

 • De directeur of een afgevaardigde van de Inrichtende Macht kan je uitsluiten van de school voor een periode van maximaal 15 dagen.

 • De klassenraad kan de directeur of de afgevaardigde van de Inrichtende Macht adviseren over te gaan tot je definitieve uitsluiting van de school. Indien de directeur of de afgevaardigde van de Inrichtende Macht van mening is dat er reden zou zijn om tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting over te gaan, word je geroepen voor een onderhoud in het bijzijn van je ouders (*) en/of een andere vertrouwenspersoon, over de vastgestelde feiten.

 • In alle voorgaande gevallen brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders (*) per brief op de hoogte van zijn gemotiveerde beslissing, voordat de tuchtmaatregel van kracht wordt.

 • Een tuchtprocedure verloopt als volgt :

  • De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden.

  • Voor dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken.

  • Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. De poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders.

  • Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.

 • In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden.

 • Word je definitief uitgesloten uit de school, dan kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) met een aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur :

 • Jan-van-Ruusbroeckollege
  Aan de voorzitter van IM Jan-van-Ruusbroeckollege
  Forumlaan 4
  1020 Brussel

 • De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de derde dag nadat de beslissing van je definitieve uitsluiting werd ontvangen. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.

  Let op : als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dit betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

  Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen :

  • het beroep is per aangetekende brief verstuurd

  • het beroep is gedateerd en ondertekend.

  We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de definitieve uitsluiting betwisten.

 • Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie ook wie is wie ?). In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Voor de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken.

  Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Die termijn van tien dagen wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.

  De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn, evenveel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

 • De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen.

 • Bij definitieve uitsluiting gedurende het schooljaar word je, bij het zoeken naar een andere school, bijgestaan door de directeur of zijn afgevaardigde en door het begeleidend CLB-centrum.