U bevindt zich hier:thuis>reglement

Vlaanderen Brussel Europa

reglement

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

participatie

PEDAGOGISCHE RAAD

De pedagogische raad bestaat uit zeven gekozen personeelsleden, en de directeur en adjunct-directeur. Zes leraars, twee per graad en één afgevaardigde van het ondersteunend personeel.
De pedagogische raad vergadert zo'n vijf keer per jaar, meestal op maandag of dinsdag van 16.30u. tot 19.00u.
De pedagogische raad is de plaats waar belangrijke adviezen worden gegeven i.v.m. het pedagogisch-didactisch beleid.
De agenda wordt door de directeur aan de deelnemers op voorhand meegedeeld: zij kunnen steeds punten op de agenda plaatsen. De agenda en het verslag worden via de valven aan de leerkrachten meegedeeld. Alle leerkrachten kunnen agendapunten voorstellen en vragen om een voorstel in de pedagogische raad te verdedigen. De directeur leidt de vergadering.

OUDERRAAD

Het schoolbestuur vindt communicatie met de ouders bijzonder belangrijk. Daarom vergadert de ouderraad minstens vijf maal per schooljaar. Alle ouders zijn welkom om samen een klankbord te zijn voor directie en leerkrachten. Anderzijds bespreekt de ouderraad pedagogische of actuele thema’s en evalueert de schoolactiviteiten. Dit is een welkome hulp bij het schoolbeleid, bijvoorbeeld inzake drugs, pesten, ...
Jaarlijks wordt één thema uitgewerkt en wordt een ouderavond hierover georganiseerd.
De ouderraad helpt tevens bij het schoolfeest en bij de receptie van de zesdejaars.
We streven steeds naar een zeer open sfeer en naar een loyale samenwerking. De agenda en het verslag worden verstuurd naar al wie erom verzoekt. De vergaderdata staan op de kalender vanaf 1 september (steeds te consulteren op de website).
Wie meer informatie wenst of een bepaald onderwerp op de agenda wil, kan contact opnemen met de voorzitter (naam en adres vindt u eveneens op deze website, in de bijlage van het schoolreglement of bij wie is wie ?) of met de directie.

Taak: samenwerken aan de realisatie van het Opvoedingsproject

 • door enerzijds een klankbord te zijn voor de directie en de leerkrachten

 • door anderzijds pedagogische of actuele thema’s te bespreken met zoveel mogelijk ouders. Jaarlijks wordt één thema uitgewerkt en wordt een ouderavond hierover georganiseerd (vb. preventiebeleid, communicatie, grenzen stellen,...)
  In de ouderraad komt steeds aan bod :

  • evaluatie van de schoolactiviteiten

  • hulp bij schoolbeleid (bijvoorbeeld inzake drugs, pesten, ...)

  • eigen suggesties

 • voorbereiding en hulp bij het schoolfeest en de receptie van de zesdejaars.

LEERLINGENRAAD

Sinds het schooljaar 2010-2011 bloeit de leerlingenraad na een grondige hervorming onder de naam VOICE. Zij bestaat uit twee voorzitters en een heel aantal kernleden met specifieke functies en taken.
Op regelmatige basis overlegt VOICE met leerkrachten, adjuncten en de directeur betreffende inspraak rond de dagdagelijkse gang van zaken op school. Bovendien organiseren zij driemaal per jaar uitlaat, een samenkomst met leerlingen per graad waar allerhande dingen besproken worden en voorstellen gelanceerd kunnen worden.
VOICE organiseert ook een heel aantal activiteiten die het welbevinden van de leerlingen op school bevorderen : filmmiddagen, valentijnsactie, picknick, fietsacties, sensibiliseringscampagnes allerhande, ...
De voorzitters worden verkozen op het einde van het vorige schooljaar uit en door de VOICE-leden. De voorzitters vertegenwoordigen de leerlingen ook in de schoolraad.
De data van al deze raden of overlegmomenten zijn terug te vinden in de kalender op de website.