U bevindt zich hier:thuis>reglement

Vlaanderen Brussel Europa

reglement

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

veiligheidsprocedures

LABOREGLEMENT

Leerlingen die gebruik maken van de wetenschapslokalen, moeten - voor hun veiligheid en die van de medeleerlingen - zich strikt houden aan de richtlijnen van de leerkracht. In het begin van het schooljaar krijgen ze een laboreglement.

TURNZAAL & ZWEMBAD

Ook in deze lokalen gelden een aantal specifieke afspraken die door de vakleerkrachten bij het begin van het jaar verduidelijkt worden en te allen tijde dienen opgevolgd te worden.

EVACUATIE

Twee maal per schooljaar wordt een evacuatie-oefening georganiseerd. In elk lokaal hangt bij de deur een bordje met de evacuatieprocedure in het geval van brand, rook of alarm. Volg deze instructies en die van de leerkracht strikt op.

INSCHAKELEN VAN VRIJWILLIGERS

De vzw Jan-van-Ruusbroeckollege, die als doel heeft het verstrekken van Christelijk onderwijs en opvoeding, overeenkomstig de doelstellingen en pedagogische opties van de Sociëteit van Jezus, heeft een verzekering afgesloten voor burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van de vrijwilligersactiviteit en op weg naar en van de activiteiten. Er worden geen onkostenvergoedingen betaald voor het vrijwilligerswerk. Tijdens de activiteiten kan de vrijwilliger geheimen vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in art. 458 van het Strafwetboek. “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en met geldboete van 100 frank tot 500 frank.