U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

 

Beurtelings Parkeren Digitaal

EDITIE 6 – VIJFTIENDE JAARGANG – 27 NOVEMBER 2009

VAN DE REDACTIE

De Advent begint op de zondag die het dichtst ligt bij het feest van Sint-Andreas (30 november), zoals dit jaar dus al eind november, nog vóór Sinterklaas. De advent telt in ieder geval altijd vier zondagen, maar omdat Kerstmis niet per se op een zondag valt, kan het aantal weekdagen verschillen. De Advent duurt op zijn kortst drie weken en één dag. De adventskrans is een christelijke, symbolische, beeldende uitdrukking van verwachting en hoop.

Advent - Verwachten!

Een typisch menselijke bezigheid,
iemand verwachten, iets tegemoet zien, ergens op rekenen,
ergens naartoe leven.
Leven zonder verwachting is een doodlopende weg.
Verwachten is leven met open ogen en oren,
en zich nooit laten verdoven.
Het is geloven dat 'er een ander is die komen moet',
maar toch zélf iets doen, zélf aanklagen én zélf opbouwen.
We willen alle jongeren steunen die intensieve examendagen tegemoet gaan. We wensen al onze leerlingen goede moed en veel energie. Wie zijn uiterste best doet bij de voorbereiding en het afleggen van de S.T.’s, verdient altijd een pluim voor zijn inzet (wat het resultaat ook is).

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Wij gedenken de vader van dhr. Van Gucht (econoom), de moeder van dhr. Anthonissen (oud-leerkracht economie), de grootvader van dhr. De Wever (leraar wiskunde en economie) en de grootmoeder van mevr. François (lerares TO en aardrijkskunde). Verder ook de grootmoeder van Sofie Vermeerbergen (1 LD) en van Laura (6 WeWi6), Charlotte (5 LaWe) en Alexander (2 MA) Dewulf; en de grootvader van Billy Vandendooren (2 LA) en van Frederik (6 EcWi), Charlotte (2 LA) en Marie (1 LD) De Muyt.

Een stralend zonnetje bij het begin van de herfstvakantie, speciaal voor het huwelijk van mevr. Dondeyne (leerkracht biologie en Leefsleutels). Joke en Erwin kozen de kleine kerk in het dorpscentrum van Haren uit voor hun trouw. Het bruidspaar straalde van geluk. Van harte gelukgewenst!

INSCHRIJVINGEN

De kogel is nu wel heel definitief door de kerk: de inschrijvingen voor alle Nederlandstalige Brusselse lagere en secundaire scholen zullen verlopen via de website www.inschrijveninbrussel.be. Vermits de gegevens nog niet op deze website te vinden zijn en elke school toch anders is, geven wij hier een kort overzicht.

De tijdslijn

In december 2009 volgt een informatiecampagne via scholen, folders, TV-Brussel en kranten. Vanaf 18 december is de site te bekijken door ouders; elke school heeft dan op de site informatie staan over de richtingen in het eerste jaar die voor aanmelding in aanmerking komen (i.c. het 1e leerjaar A in de eerstegraadschool van Ruusbroec; de keuze Latijn of moderne is voor later), over het aantal plaatsen (op Ruusbroec voor het schooljaar 2010-2011 is dat 165) en de methode die later bij de inschrijving ter plekke zal gevolgd worden (zie verder).

Vanaf 4 januari 2010 om 13.00u tot 31 januari 24.00u. volgt dan de eigenlijke digitale aanmeldingsperiode via site www.inschrijveninbrussel.be. Daarvoor zijn nodig: het rijksregisternummer van de leerling, adres, naam ouders, een telefoonnummer, … . Ook broers en zussen dienen op die wijze ingeschreven te worden, al worden ze achteraf allemaal vooraan op de uiteindelijke lijst geplaatst.

Op 8 februari 2010 krijgen ouders een email of een brief met de toewijzing van een school en alle informatie om een afspraak te maken met de toegekende school en ter plaatse in te schrijven. Voor Ruusbroec laten we die ouders telefonisch een afspraak maken voor een inschrijvingsmoment in de loop van februari. Vermits zij het schoolreglement via de site kunnen nalezen en een aantal administratieve gegevens via een te downloaden formulier vooraf kunnen invullen, kan zo’n inschrijving zich beperken tot minder dan een half uur. Ouders die Ruusbroec niet toegewezen kregen kunnen in februari een weigeringsdocument komen afhalen en op die manier een plaats op de wachtlijst innemen (volgens de volgorde van de digitale inschrijving!!!).

In maart zijn geen inschrijvingen mogelijk; dan worden de weigeringen verwerkt.

Ter gelegenheid van het schoolfeest op 1 en 2 mei (of na afspraak) volgt dan het intakegesprek met de leerling zelf.

Nog enkele bemerkingen

Het is aangewezen om (zeker voor niet-broers/zussen) in meer dan één school in te schrijven, voor het geval de school van je eerste keuze volzet is.
Intermediaire organisaties als Foyer, KOCB, BON kunnen ouders hulp bieden bij de digitale aanmelding.
Voor andere jaren dan het eerste jaar is aanmelden ter plaatse slechts mogelijk vanaf het derde trimester en definitieve inschrijving pas in juli (op basis van het totaal aantal leerlingen, dat dan slechts duidelijk is en op ons college de 720 niet mag overschrijden).

SCHOLIERENPARLEMENT OP RUUSBROEC

Dinsdagavond 17 november haastten enkele vijfde- en zesdejaars zich na het laatste belsignaal om de bar klaar te zetten. Om 17.00u. begon namelijk de tweede zitting van het scholierenparlement. Dat is een vrijwillig project dat we samen met vier andere Brusselse scholen organiseren. Twee uur lang werd er net als in het echte parlement gedebatteerd over de toekomst van arbeid, ons thema dit jaar. Na twee uur discussiëren - waarbij de gemoederen soms hoog oplaaiden - werden twee voorstellen goedgekeurd en keerde (bijna) iedereen tevreden huiswaarts. Mevr. Lenvain zorgde voor de ondersteuning en bood iedereen tussendoor een fruitsapje van de Wereldwinkel aan.

DE DAG VAN DE TURKSE SMAAK

Op maandag 16 november organiseerde het gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard een dag van de Turkse smaak. Het leek ons leuk om met ons centrum voor de eerste maal deel te nemen aan de week van de (Turkse) smaak. We leenden via foyer een Turkse koffer, met een spel over Turkije. Het spel had een groot succes.

Vijf enthousiaste vrouwen leidden op een zeer enthousiaste manier de Turkse kookworkshop. Dit alles konden we realiseren dankzij directeur Paul De Dijn die ons de infrastructuur van het Jan-van-Ruusbroeckollege liet gebruiken. De persoonlijke aanpak van de Turkse vrouwen en mannen aan (voornamelijk cursisten van ons centrum) had veel succes. Verschillende andere vrouwen kwamen af met Turkse hapjes. De vereniging Anatolia zorgde voor een presentatie over Turkije en Turkse artiesten. De Chiro van Heembeek zorgde voor een kookfornuis.

Het initiatief was alvast een mooie poging om gemeenschappen met elkaar in contact te brengen? Is dit niet waar het bij gemeenschapsvorming om draait?

INFO-AVOND ROND GEHOORSCHADE EN GEHOORBESCHERMING

Generatie X en Y kennen we al, maak kennis met generatie D. D voor doof, want door te luide muziek op fuiven en festivals en verkeerd gebruik van mp3-spelers stapt een flink deel van onze jongeren straks doof of slechthorend door het leven. (goed gevoel - Caroline De Ruyck)

Gehoorschade bij de jeugd, maar ook bij volwassenen, wordt een kolossaal probleem, maar niemand heeft er oren naar. De gevolgen gaan veel verder dan alleen maar slecht horen. Bij jonge mensen leidt gehoorschade nu al tot een sociaal isolement.'' (Nieuwblad – POM)


Dus de hoogste tijd voor meer informatie over dit thema dus. Jeugdhuis ’t Mutske is dan ook blij u te kunnen uitnodigen voor een info-avond op dinsdag 1 december in ons college rond gehoorschade en gehoorbescherming. Volgende sprekers werden uitgenodigd:

 • Bart Vinck, professor audiologie aan de Universiteit Gent en directeur van het Centrum voor Gehoor- en Spraakrevalidatie.
 • Beo, monitormixer van bekende muziekgroepen zoals K3, Gabriel Rios, Das Pop en tevens ook verdeler voor Variphone gehoorbeschermingsproducten.
 • Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

De drie experts die komen spreken rond het thema gehoorschade benaderen de thematiek allemaal verschillend wegens een andere invalshoek en of uitwerking van hun ideeën. Dat belooft een zeer interessante avond te worden.

Praktisch:

 • dinsdag 1 december 2009 – 19.00u.
 • Jan-van-Ruusbroeckollege – Forumlaan 4, 1020 Laken
 • toegang: gratis; inschrijven is een must via info@mutske.be

OUDERS OM OP TE REKENEN

Op donderdag 12 en vrijdag 13 november kwamen verschillende ouders 's avonds naar het college om kennis te maken met de leerkrachten van hun kind(-eren) en over de studieresultaten en algemene groeikansen te spreken.
De leden van het oudercomité verzamelden op 19 november in lokaal 1.03 om naar een toelichting over het vak wiskunde te luisteren. We moesten stoelen bijschuiven voor de 28 aanwezigen. Voor elke graad kwam een leerkracht de krachtlijnen uiteen zetten.
Nadien kwam de vrijwillige ouderbijdrage ter sprake en werd een werkgroep schoolfeest samengesteld. De thema-avond van het tweede trimester werd ingeleid en in het nieuws van de school wierp de directie een blik op de voorbije vakoverschrijdende activiteiten, de reizen doorheen het jaar en de bouw. Na het verslag van de schoolraad en een rondvraag werd de fietscontrole door de politie aangekondigd en de werkgroep fietsveiligheid ingeleid. Het was opnieuw een goedgevulde vergadering.

VROEMVROEM

Na een lessenreeks van 8 lesuren kwamen 39 zesdejaars wat zenuwachtig het theoretisch rijexamen afleggen. In groepen van 10 jongeren konden ze op een laptop aan de slag. Elke reeks duurde minstens een half uur (en niet 15 min. zoals in de infobrochure stond).
Maar liefst 33 leerlingen gingen met een goed resultaat naar huis. 41 of meer op 50, de beste leerling uit de rijklas kreeg zelfs 48 op zijn computerscherm.
Zes ongelukkigen haalden net te weinig punten, bij een aantal slechts één foutief antwoord te veel ... De vier leerlingen die nog geen 17 jaar waren op 23 november, krijgen thuis een voucher toegestuurd om zelf op het juiste moment gratis examen te gaan afleggen.
We bedanken dhr. Stevens voor de goede begeleiding van de leerlingen. De examinatoren waren aangenaam verrast met dit mooie resultaat!

EXAMENPERIODE

 • ‘s Morgens is er stille studie mogelijk vanaf 07.45u. in refter 1.
 • Elke leerling heeft tijd van 08.30u. tot maximum 12.05u. om zijn ST te maken. Op onze website of aan het prikbord op school is aangeduid in welk lokaal elke leerling verwacht wordt.
 • De leerlingen van de eerste graad hebben een pauze om 10.10u. Wie klaar is, mag het lokaal vanaf 11.30u. verlaten.
 • De leerlingen van de tweede en derde graad kunnen het klaslokaal na hun ST ten vroegste om 10.10u. verlaten. Indien er twee schriftelijke examens op een voormiddag zijn, moet het tweede examen uiterlijk om 10.30u. beginnen. Rond 10.30u. wordt het eerste examen van de tweede en derde graad opgehaald.
 • Tijdens de namiddag zijn de jongeren vrij om het examen voor 's anderendaags voor te bereiden.
 • Enkel de leerlingen van de eerste graad kunnen in refter 1/2 terecht voor de namiddagstudie ter voorbereiding van de ST('s) van de volgende dag (alle dagen tot 16.15u.; ook op woensdag; op vrijdag tot 15.40u.).

STRESS

Om de examenperiode op een haalbare manier door te komen, kunnen volgende tips ondersteuning geven.

Tips om je examens goed af te leggen:

 • Leg het nodige materiaal op je bank: schrijfgerief, correctiestift, reserve inktpatronen, eventueel extra materiaal (atlas, rekenmachine, …), zakdoekjes.
 • Start met: je vragen door te lezen / vragen die niet helemaal duidelijk zijn aan te kruisen / instructiewoorden in fluo te zetten.
 • Begin met enkele makkelijke vragen, daarna pas de moeilijke.
 • Lees eerst een vraag driemaal zeer goed, denk dan tweemaal na, dan pas ga je schrijven.
 • Antwoord precies op de gestelde vraag. Schrijf niet te weinig, maar ook niet te veel. (Maak eventueel een klad).
 • Schrijf groot genoeg, duidelijk en netjes.
 • Individueel vragen stellen mag, maar stoor je medeleerlingen zo weinig mogelijk.
 • Hou de tijd in de gaten.
 • Herlees alle vragen en je antwoorden.
 • Alle vragen (volledig) opgelost en ingevuld? Controleer!

KALENDER

Na de kerstexamens, op woensdag 16 december, komen zowel de jongste als de oudste leerlingen een halve dag naar school. Iedereen is verplicht aanwezig om 08.25u. In de namiddag zijn ook zij vrij.

De eerstejaars hebben een film en/of een activiteit:

 • 1 Latijn: film klassieke talen Odysseus in refter 1
 • 1 moderne: workshop toneel (start in eigen klaslokaal) en film Pay it forward in lokaal 1.17.

De zesdejaars komen alles te weten over het leven na Ruusbroec. Ze worden door dhr. Tack, CLB-medewerker, geïnformeerd over de BAMA-structuur en het leerkrediet. Er is ook tijd om individueel een belangstellingsproef in te vullen.

Eventueel zijn er die dag inhaalexamens. Alle andere leerlingen hebben een vrije dag.

Ook op donderdag 17 december zijn er eventueel inhaalexamens. Alle andere leerlingen hebben een vrije dag. De leerkrachten komen samen voor een begeleidende klassenraad aan het einde van het eerste trimester.

Op vrijdag 18 december wordt het gewone lessenrooster van de vrijdagvoormiddag gevolgd. De schooldag start zoals gewoonlijk om 08.25u. De lesuren zullen uitzonderlijk slechts 40 min. duren. De leerlingen moeten de handboeken, mappen en schriften van die lesuren meebrengen naar school.
De leerlingen van de Jieha van het vierde jaar zullen hun verkoopstalenten en ondernemingszin ten toon spreiden.
De leerlingen van de eerste en tweede graad hebben tijdens één van de lesuren een kerstviering in de forumzaal, de leerlingen van de derde graad hebben voor de examenreeks een adventsviering tijdens de les godsdienst.
Vanaf 11.30u. worden de rapporten uitgedeeld (in het eigen klaslokaal of administratief lokaal).
In de namiddag is iedereen vrij en kan de kerstvakantie beginnen.

WA IS DA? JIEHA!

Op dinsdagmiddag 20 oktober gaven de leerlingen-ondernemers van 4 EcA1-EcB het beste van zichzelf en zetten zij enthousiast hun theoretische kennis uit de lessen economie in praktijk om. Little Sunshine Company, I saw it First!, Dulce & Bolinho en BXL Bazaar verkochten vol overtuiging fair-trade producten voor hun Jieha! project.
Jieha! staat voor Jong Initiatief voor Ethische Handel. Vzw Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) overkoepelt deze praktijkgerichte ondernemingservaring. Met een lening van 100 euro van Vlajo als startkapitaal, bestellen de Jieha!s themapakketten bij Fair Trade Original, die via Collishop geleverd worden. Op school vinden de jonge ondernemers een ideaal koperspubliek voor hun uitgekiende marketingstrategie. Op het einde van de rit, en na terugbetaling van de startlening met 5 euro intrest bovenop, gaat de winst naar een door de leerlingen zelfgekozen goed doel.
Wie op 20 oktober zijn of haar kans miste, kan reeds uitkijken naar de volgende Jieha!-verkoop.

WIJNBEURS

De wijnproeverij ter gelegenheid van het oudercontact mag een succes genoemd worden. Niet alleen kwamen er heel wat ouders proeven, velen namen ook een doosje wijn mee naar huis (sommigen hadden zelfs een karretje nodig om hun voorraad te verschepen!)
De heren Blancquaert, Vancauwenbergh en Moerenhout, onze wijnkenners in sec 2, en hun bereidwillige helpers hadden bij twee grote wijnhandelaren dan ook een mooie selectie gemaakt van een vijftiental feestelijke wijntjes.
Niet alle bestellingen zijn al afgehaald of geleverd, maar het college heeft alvast enkele duizenden euro’s meer ter beschikking voor de bouw van het auditorium. Dank aan organisatoren en afnemers!

DEZE ZOMER NAAR LITOUWEN OF CHILI MET JONGEREN VAN DE VLAAMSE SJ-COLLEGES?

In navolging van de Italiaanse provincie in 2006, organiseert de Litouwse provincie van Jezuïetencolleges van 27 juni tot 3 juli een Europees sportevenement. Alle Europese colleges worden uitgenodigd om deel te nemen aan één van de vele sportcompetities en met elkaar kennis te maken in Vilnius. Meer informatie vind je hierover op de site www.jesuit.lt/jeset .

De Chileense provincie van haar kant nodigt tijdens de zomervakantie een aantal Vlaamse leerlingen uit voor een bezoek van een maand aan hun colleges. Zijzelf hopen tijdens hun zomervakantie in januari en februari 2010 een tegenbezoek te kunnen brengen aan Vlaanderen. Voor logies en opvang zorgen zij zelf, enkel de reis dient dus zelf betaald te worden. Wel wordt gevraagd een basis Spaans te leggen om contacten mogelijk te maken. Interesse? Contacteer de directie.

GEEN WOORDEN WORDEN VERSPILD…

… schrijft Lauren Borremans . Lees het vervolg van haar gedicht in de administratieve gang. Met dit gedicht wordt Lauren bekroond in de hoofdstedelijke poëziewedstrijd en in de Soetendaelle poëziewedstrijd. Ook andere Ruusbroecers vielen er met hun gedichten in de prijzen: Britt Ollivier, Liesl Janssens, Elise Van Gijseghem, Victoria Mensitieri, Sien Van Hee, Brecht Decraene, Cathy Colson, Emily Luyckx, Laura Schampaert, Charline Harlepin, Ira Stevaert, Rozemieke Roosens, Anne Huysmans. Aan allen een poëtische pluim en toch even vertellen dat we fier zijn op onze dichters!